Tarkoitus: Ryhmätoimintamallin kehittäminen ikääntyvien reuma- ja muiden tule-sairaiden henkilöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Hankkeen tausta

Henkilön, jolla on reumasairaus, elämänlaadun on todettu olevan matalampi verrattuna samanikäisiin ja samaa sukupuolta oleviin ihmisiin, joilla ei ole reumasairautta. Reumasairaus voi aiheuttaa mm. kipua, masentuneisuutta, ahdistuneisuutta ja toimintakyvyn heikkenemistä. Kolmella neljästä (75 %) reumasairauksia sairastavasta henkilöstä on unihäiriöitä ja lähes jokaisella (95 %) väsymystä. Terveyspulmien lisäksi reumasairautta sairastavat henkilöt ovat usein taloudellisesti heikommassa asemassa kuin henkilöt, joilla ei ole reumasairautta.

Kuvituskuva. Piirroshenkilö ajaa invamopolla. Toinen rullaluistelee perässä.

Liikunnalla ja kulttuurin harrastamisella on tutkitusti useita myönteisiä vaikutuksia pitkäaikaissairaiden henkilöiden elämänlaatuun. Kestävyys- ja lihaskuntoharjoittelu parantavat nivelreumaa sairastavien henkilöiden toimintakykyä ja elämänlaatua ja lievittävät sairauteen liittyvää kipua, masentuneisuutta, väsymystä, ahdistuneisuutta ja jäykkyyden tunnetta. Myös taiteella ja taiteellisella toiminnalla on todettu olevan myönteinen yhteys hyvään koettuun terveyteen, elämänlaatuun ja onnellisuuteen. Taiteen on havaittu parantavan hoitotuloksia ja vähentävän mm. kipu- ja unilääkkeiden tarvetta.

Lääkkeillä ja lääkehoidolla on iso rooli reumasairauksien hoidossa. Silti kokonaisvaltaisempi lähestymistapa reuma- ja tule-sairaiden henkilöiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi on tarpeen. Esimerkiksi  monet lääkkeettömät hoitokeinot, joihin sisältyy muun muassa fyysinen aktiivisuus, terveellinen ravitsemus, riittävä uni ja palautuminen sekä hyvät sosiaaliset suhteet, ovat jääneet vähemmälle huomiolle, vaikka ne voivat parhaimmillaan parantaa pitkäaikaissairaiden henkilöiden elämänlaatua merkittävästi.

Hankkeen kohderyhmät

  1. Pitkään sairastaneet ikääntyvät reumaa ja muita tule-sairautta sairastavat henkilöt.
  2. Vapaaehtoiset, jotka koulutetaan Reumatroppi-ryhmänohjaajiksi.
  3. Reuma- ja tules-yhdistykset, jotka lähtevät kokeilemaan toimintaa omalla paikkakunnallaan ja alueellaan.
Kuvituskuva. Piirroshenkilöitä laulamassa.

Hankkeen tavoitteet

  1. Lisätään reuma- ja muiden tule-sairaiden henkilöiden hyvinvointia ja kykyä pärjätä oman sairautensa kanssa. Kohderyhmä aktivoituu, ja heidän osallisuutensa, toimijuutensa ja elämänlaatunsa paranevat.
  2. Selvitetään Reumatroppi-ryhmätoimintamallin avulla liikunnan, kulttuurin ja luontoelämysten vaikutuksia reuma- ja muiden tule-sairaiden henkilöiden elämänlaatuun.

Lisäksi hankkeen aikana:

  • Saadaan tietoa vertaistoiminnan kehittämiseen.
  • Tuotetaan materiaalia itsesairastaville sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Lähteitä & lisälukemista

Salaffi, F. ym. 2019. The impact of different rheumatic diseases on healthrelated quality of life: a comparison with a selected sample of healthy individuals using SF-36 questionnaire, EQ-5D and SF-6D utility values. Acta Biomedica 89(4), 541-557.

Jyväkorpi, S. ym. 2020. Ikääntyneiden terveys, elämänlaatu, toimintakyky ja mielen hyvinvointi. Gerontologia 34(4), 339-344.

Rausch Osthoff, A-K. ym. 2018. Effects of exercise and physical activity promotion: meta-analysis informing the 2018 EULAR recommendations for physical activity in people with rheumatoid arthritis, spondyloarthritis and hip/knee osteoarthritis. RMD Open 4, e000713.

Hu, H. ym. 2020. The effect of physical exercise on rheumatoid arthritis: An overview of systematic reviews and meta-analysis. Journal of Advanced Nursing 00, 1–17.

Fancourt, D. & Finn, S. 2019. What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

Zuidema R.M. ym. 2015. What do we know about rheumatoid arthritis patients' support needs for self-management? A scoping review. International Journal of Nursing Studies 52(10), 1617–1624.

Kauppi, M. 2007. Reumasairauksien yleiset hoitoperiaatteet. Teoksessa J. Martio, A. Karjalainen, M. Kauppi, M-L. Kukkurainen & H. Kyngäs (toim.). Reuma. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 20–21

Kauppi, M. 2007. Tulehduksellisten reumasairauksien hoitoperiaatteet. Teoksessa J. Martio, A. Karjalainen, M. Kauppi, M-L. Kukkurainen & H. Kyngäs (toim.). Reuma. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 21–22

Korpela, M. 2007. Reumaattista tulehdusta hillitsevä lääkehoito. Teoksessa J. Martio, A. Karjalainen, M. Kauppi, M-L. Kukkurainen & H. Kyngäs (toim.). Reuma. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 53–94