Ryhmätoimintamallin kehittäminen ikääntyvien reuma- ja muiden tule-sairaiden henkilöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Hankkeen tausta

Henkilön, jolla on reumasairaus, elämänlaadun on todettu olevan matalampi verrattuna samanikäisiin ja samaa sukupuolta oleviin terveisiin ihmisiin. Reumasairaus voi aiheuttaa mm. kipua, masentuneisuutta, ahdistuneisuutta ja toimintakyvyn heikkenemistä. Kolmella neljästä (75 %) reumasairauksia sairastavasta henkilöstä on unihäiriöitä ja lähes jokaisella (95 %) väsymystä. Terveyspulmien lisäksi reumasairautta sairastavat henkilöt ovat usein taloudellisesti heikommassa asemassa kuin henkilöt, joilla ei ole reumasairautta.

Liikunnalla ja kulttuurin harrastamisella on tutkitusti useita myönteisiä vaikutuksia pitkäaikaissairaiden henkilöiden elämänlaatuun. Kestävyys- ja lihaskuntoharjoittelu parantavat nivelreumaa sairastavien henkilöiden toimintakykyä ja elämänlaatua ja lievittävät sairauteen liittyvää kipua, masentuneisuutta, väsymystä, ahdistuneisuutta ja jäykkyyden tunnetta. Myös taiteella ja taiteellisella toiminnalla on todettu olevan myönteinen yhteys hyvään koettuun terveyteen, elämänlaatuun ja onnellisuuteen. Taiteen on havaittu parantavan hoitotuloksia ja vähentävän mm. kipu- ja unilääkkeiden tarvetta.

Lääkkeillä ja lääkehoidolla on iso rooli reumasairauksien hoidossa. Silti kokonaisvaltaisempi lähestymistapa reuma- ja tule-sairaiden henkilöiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi on tarpeen. Monet lääkkeettömät keinot ovat jääneet vähemmälle huomiolle, vaikka ne voivat parhaimmillaan parantaa pitkäaikaissairaiden henkilöiden elämänlaatua merkittävästi. Tämä kohderyhmä kaipaa innostamista ja uudenlaista osallisuutta.

Hankkeen kohderyhmät

  1. Pitkään sairastaneet ikääntyvät reuma- ja muut tule-sairaat henkilöt.
  2. Vapaaehtoiset, jotka koulutetaan Reumatroppi-ohjaajiksi.
  3. Reuma- ja tules-yhdistykset, jotka lähtevät kokeilemaan toimintaa omalla paikkakunnallaan ja alueellaan.

Hankkeen tavoitteet

  1. Lisätään reuma- ja muiden tule-sairaiden henkilöiden hyvinvointia ja kykyä pärjätä oman sairautensa kanssa. Kohderyhmä aktivoituu, ja heidän osallisuutensa, toimijuutensa ja elämänlaatunsa paranevat.
  2. Selvitetään Reumatroppi-ryhmätoimintamallin avulla liikunnan, kulttuurin ja luontoelämysten vaikutuksia reuma- ja muiden tule-sairaiden henkilöiden elämänlaatuun.

Lisäksi hankkeen aikana:

  • Saadaan tietoa vertaistoiminnan kehittämiseen.
  • Tuotetaan materiaalia itsesairastaville sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.