Tavoite: Ryhmätoimintamallin kehittäminen ikääntyvien reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden henkilöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Hankkeen tausta

Henkilön, jolla on reumasairaus, elämänlaadun on todettu olevan matalampi verrattuna samanikäisiin ja samaa sukupuolta oleviin ihmisiin, joilla ei ole reumasairautta. Reumasairaus voi aiheuttaa mm. kipua, masentuneisuutta, ahdistuneisuutta ja toimintakyvyn heikkenemistä. Kolmella neljästä (75 %) reumasairauksia sairastavasta henkilöstä on unihäiriöitä ja lähes jokaisella (95 %) väsymystä. Terveyspulmien lisäksi reumasairautta sairastavat henkilöt ovat usein taloudellisesti heikommassa asemassa kuin henkilöt, joilla ei ole reumasairautta.

Kuvituskuva. Piirroshenkilö ajaa invamopolla. Toinen rullaluistelee perässä.

Lääkkeillä ja lääkehoidolla on merkittävä rooli reumasairauksien hoidossa. Myös monilla lääkkeettömillä hoitokeinoilla on kuitenkin havaittu myönteisiä vaikutuksia reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien henkilöiden terveyteen ja hyvinvointiin. Esimerkiksi liikunnalla ja kulttuurin harrastamisella on tutkitusti useita myönteisiä vaikutuksia pitkäaikaissairaiden henkilöiden elämänlaatuun. Kestävyys- ja lihaskuntoharjoittelu parantavat nivelreumaa sairastavien henkilöiden toimintakykyä ja elämänlaatua ja voivat myös lievittää sairauteen liittyvää kipua, masentuneisuutta, väsymystä, ahdistuneisuutta ja jäykkyyden tunnetta. Myös taiteella ja taiteellisella toiminnalla on todettu olevan myönteinen yhteys hyvään koettuun terveyteen, elämänlaatuun ja onnellisuuteen. Taiteen on havaittu parantavan hoitotuloksia ja vähentävän mm. kipu- ja unilääkkeiden tarvetta. Myös luonnossa liikkumisesta ja terveellisten elintapojen noudattamisesta on tutkittua etua terveydelle.

Parhaimmillaan lääkkeettömät hoitokeinot voivat parantaa pitkäaikaissairaan henkilön elämänlaatua huomattavasti, ja kokonaisvaltaisempi lähestymistapa, joka hyödyntää sekä lääkehoidon että lääkkeettömien menetelmien parhaat puolet, on tarpeen myös reuma- ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien yhteydessä.

Hankkeen kohderyhmät

  1. Reumaa tai muuta tuki- ja liikuntaelinsairautta sairastavat ikääntyvät henkilöt.
  2. Vapaaehtoiset, jotka koulutetaan Reumatroppi-ryhmänohjaajiksi.
  3. Reuma- ja tuki- ja liikuntaelinyhdistykset, jotka lähtevät kokeilemaan toimintaa omalla alueellaan.
Kuvituskuva. Piirroshenkilöitä laulamassa.

Hankkeen tavoitteet

  1. Lisätä reumaa ja/tai muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien henkilöiden terveyttä, hyvinvointia ja kykyä pärjätä oman sairautensa kanssa. Reumatroppi-toiminnan avulla kohderyhmä aktivoituu, ja heidän osallisuutensa, toimijuutensa ja elämänlaatunsa paranevat.
  2. Selvittää Reumatroppi-ryhmätoimintamallin avulla liikkumisen, kulttuurin ja luontoelämysten vaikutuksia reumaa ja/tai muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien henkilöiden elämänlaatuun.

Lisäksi hankkeen aikana:

  • Saadaan tietoa vertaistoiminnan kehittämiseen.
  • Tuotetaan materiaalia itsesairastaville sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Mottomme on: 

"Mitä jos innostuisit tänään kokeilemaan jotain uutta?"

Lähteitä & lisälukemista

Salaffi, F. ym. 2019. The impact of different rheumatic diseases on healthrelated quality of life: a comparison with a selected sample of healthy individuals using SF-36 questionnaire, EQ-5D and SF-6D utility values. Acta Biomedica 89(4), 541-557.

Jyväkorpi, S. ym. 2020. Ikääntyneiden terveys, elämänlaatu, toimintakyky ja mielen hyvinvointi. Gerontologia 34(4), 339-344.

U.S. Department of Health and Human Services. 2018. Physical Activity Guidelines for Americans, 2nd edition. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services. 

Rausch Osthoff, A-K. ym. 2018. Effects of exercise and physical activity promotion: meta-analysis informing the 2018 EULAR recommendations for physical activity in people with rheumatoid arthritis, spondyloarthritis and hip/knee osteoarthritis. RMD Open 4, e000713.

Hu, H. ym. 2020. The effect of physical exercise on rheumatoid arthritis: An overview of systematic reviews and meta-analysis. Journal of Advanced Nursing 00, 1–17.

Fancourt, D. & Finn, S. 2019. What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

Zuidema R.M. ym. 2015. What do we know about rheumatoid arthritis patients' support needs for self-management? A scoping review. International Journal of Nursing Studies 52(10), 1617–1624.

Kauppi, M. 2007. Reumasairauksien yleiset hoitoperiaatteet. Teoksessa J. Martio, A. Karjalainen, M. Kauppi, M-L. Kukkurainen & H. Kyngäs (toim.). Reuma. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 20–21

Kauppi, M. 2007. Tulehduksellisten reumasairauksien hoitoperiaatteet. Teoksessa J. Martio, A. Karjalainen, M. Kauppi, M-L. Kukkurainen & H. Kyngäs (toim.). Reuma. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 21–22

Korpela, M. 2007. Reumaattista tulehdusta hillitsevä lääkehoito. Teoksessa J. Martio, A. Karjalainen, M. Kauppi, M-L. Kukkurainen & H. Kyngäs (toim.). Reuma. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 53–94